แม่น้ำโขง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ที่ว่าการอำเภอท่าบ่อ หลวงพ่อพระเจ้ัาองค์ตื้อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

ผลิตภัณฑ์ OTOP

ชื่อกลุ่ม/ผู้ประกอบการ

ผลิตภัณฑ์

ที่อยู่

โทรศัพท์

ผลิตภัณฑ์

ที่ลงทะเบียน

เลขที่

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

กลุ่มทอผ้านาน้ำพราย

ผ้ามัดหมี่

๘๐

หนองนาง

ท่าบ่อ

๐๘๔-๖๐๗๘๗๓๓

?otop001

กลุ่มทอผ้าบ้าน

โคกถาวร

ผ้ามัดหมี่

๔๙

นาข่า

ท่าบ่อ

๐๘๓-๓๓๔๓๐๑๙

otop002

กลุ่มทำการบูรแฟนซี

การบูรแฟนซี

๑๕๑

กองนาง

ท่าบ่อ

๐๘๘-๐๕๓๙๖๑๙

otop003

กลุ่มสตรีแม่บ้าน

ปากมาง

น้ำยาล้างจาน

๔๓

กองนาง

ท่าบ่อ

๐๘๑-๕๔๖๓๕๑๗

otop004

กลุ่มเครื่องหอมสมุนไพร

เครื่องหอม

๒๐๒/๑

๑๐

กองนาง

ท่าบ่อ

๐๘๙-๙๔๑๘๕๐๒

?otop005

กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ

ปุ๋ยอัดเม็ด

๒๙

โคกคอน

ท่าบ่อ

๐๔๒-๔๔๓๒๘๙

otop006

กลุ่มสตรีแม่บ้าน

โคกคอน

น้ำยาล้างจาน

๑๑๘

โคกคอน

ท่าบ่อ

๐๔๒-๔๔๓๒๐๘

ลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ

ผักปลอดสาร

๓๒

นาข่า

ท่าบ่อ

๐๘๘-๔๙๙๔๔๖๙

otop007

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกองนาง

ปลาส้ม

ห่อใบตอง

๑๐๘

๑๑

กองนาง

ท่าบ่อ

๐๘๙-๔๑๙๕๓๙๓

กลุ่มไข่เค็มเสริมไอโอดีน

ไขเค็มเสริม

ไอโอดีน

๘๙

๑๐

ท่าบ่อ

ท่าบ่อ

๐๘๙-๒๑๘๔๐๔๑

?otop008

กลุ่มข้าวแต๋น

ข้าวแต๋น

๑๑๔

นาข่า

ท่าบ่อ

๐๘๗-๗๒๔๘๕๙๒

otop009

กลุ่มไข่เค็ม

ไขเค็ม

๕๖

บ้านถ่อน

ท่าบ่อ

๐๘๑-๒๖๒๕๖๗๐

otop010

กลุ่มมัจฉาโอชา

ปลาร้าบอง

๘๒

น้ำโมง

ท่าบ่อ

๐๘๕-๐๐๘๒๔๘๔

otop011

นางอุราวรรณ วรรณลา

ข้าว

กระยาสาท

๑๒๕

กองนาง

ท่าบ่อ

๐๘๙-๐๐๒๘๗๗๕

otop012

นางมงคล? คูณวรรณ์

ปลารมควัน

๓๐๐

๑๓

ท่าบ่อ

ท่าบ่อ

๐๘๗-๙๔๙๓๑๓๕

otop013

ทองสุข ฟาร์ม

เห็ดนางฟ้า

ภูฐาน

๑๒๔

กองนาง

ท่าบ่อ

๐๘๓-๔๑๖๐๐๕๘

otop014

ข้าวกล้องขวัญนคร

ข้าวกล้อง

๑๖

บ้านถ่อน

ท่าบ่อ

๐๔๒-๔๕๘๑๑๕

otop015

ปริญญาฟาร์มผึ้ง

น้ำผึ้ง

๘๑

๑๒

กองนาง

ท่าบ่อ

๐๘๖-๒๑๘๗๖๑๒

นางคำหยาด? หรสิทธิ์

ขนมจีน

๗๘

หนองนาง

ท่าบ่อ

๐๘๖-๒๒๑๑๖๘๒

?otop016

นางอมร สารทรัพย์

งานประดิษฐ์

จากผ้า

๓๑๖

ท่าบ่อ

ท่าบ่อ

๐๘๓-๖๗๔๗๙๑๓

นายทองขันธ์? พาไสย์

พิณไฟฟ้า

๖๑

๑๐

กองนาง

ท่าบ่อ

๐๔๒-๔๐๙๔๓๐

otop017

นางรัศมี? ภูศรีฤทธิ์

กระเป๋าถัก

๑๑๖

น้ำโมง

ท่าบ่อ

๐๘๒-๓๖๓๗๗๔๑

otop018

นางพิมพร? น้อยนรินทร์

ไม้เสียบเงิน

๔๒/๑

หนองนาง

ท่าบ่อ

๐๘๙-๗๐๙๔๔๙๔

otop019

นายสายัณห์?? สุขสวัสดิ์

ภาพกระดาษ

๔๑๓

ท่าบ่อ

ท่าบ่อ

๐๘๓-๓๕๘๘๗๒๓

otop020

นำโชค

สาปัดทอง

หัตถกรรมงานไม้

ทัพพีไม้

๕๔

โคกคอน

ท่าบ่อ

๐๘๔-๘๙๕๘๓๒๘

otop021

ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน

ครัวเรือน

ทัพพีไม้มันปลา

ด้ามเกลียว

๑๓๗

โคกคอน

ท่าบ่อ

๐๘๙-๐๐๘๐๓๘๙

otop022

กลุ่มตีเหล็กบ้านกลางน้อย

มีดพร้า

๑๐๐

บ้านว่าน

ท่าบ่อ

๐๘๖-๒๒๔๔๓๓๙

otop023

กลุ่มเยาวชนแกะสลักไม้

พญานาค

ตั้งโต๊ะ

๖๒

บ้านเดื่อ

ท่าบ่อ

๐๘๖-๒๓๐๐๘๓๖

otop024

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดอนขม

กระติ๊บข้าว

๓๗

บ้านเดื่อ

ท่าบ่อ

๐๘๙-๗๙๕๒๒๓๗

otop025

กลุ่มจักสาน

เข่งปลาทู

นาข่า

ท่าบ่อ

๐๘๗-๒๓๔๕๓๖๓

otop026

กลุ่มทอเสื่อกก

เสื่อกก

๑๐๙

น้ำโมง

ท่าบ่อ

๐๘๒-๑๐๐๔๙๕๕

otop027

กลุ่มจักสาน

กระติ๊บข้าว

๓๐

บ้านว่าน

ท่าบ่อ

๐๘๕-๐๐๒๙๑๕๔

otop028

กลุ่มทอเสื่อกก

เสื่อกก

๓๔

บ้านเดื่อ

ท่าบ่อ

๐๘๒-๓๐๑๖๔๙๗

otop029

กลุ่มดอกไม้จันทร์

ดอกไม้จันทน์

๖๑/๑

ท่าบ่อ

ท่าบ่อ

๐๔๒-๔๓๑๙๘๕

otop030

กลุ่มจักสานตะกร้าพลาสติก

ตะกร้าพลาสติก

๑๑

โคกคอน

ท่าบ่อ

๐๘๗-๒๐๑๘๖๙๘

otop031

กลุ่มจักสาน

กระติ๊บข้าว

๑๗๗

หนองนาง

ท่าบ่อ

๐๘๑-๐๔๙๑๙๒๐

otop032

ศรีนิรันดร์

กล้วยทอด

๑๔๔

กองนาง

ท่าบ่อ

๐๘๘-๓๑๓๕๑๔๓

กลุ่มแม่บ้านสามขา

ดอกไม้จันทน์

กองนาง

ท่าบ่อ

๐๘๖-๘๖๐๗๒๑๘

?otop033